Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  • Briiffi Oy
   Aurakatu 18, 20100 Turku
   (jäljempänä ”me” tai ”yhtiö”)
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
  • TYÖNHAKIJAREKISTERI
 4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?
  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessimme hallinnointi ja henkilöresursoinnin tukeminen sekä palvelukseemme hakeneiden henkilöiden hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseksi sekä päätöksenteko työtehtäviä täytettäessä.
 5. Mitä tietoja käsittelemme?
  • Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä tapauskohtaisesti seuraavia työnhakijan henkilötietoja:
   • rekisteröidyn perustiedot, kuten *nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli
   • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten *sähköpostiosoite, *puhelinnumero, osoi­te­tiedot
   • rekisteröidyn hakemaan työtehtävään liittyvät tiedot, kuten haettavan työtehtävän tiedot mukaan lukien tiedot työsuhteen muodosta ja laadusta sekä tiedot työnhakuprosessissa nimetystä vastuuhenkilöstä, palkkatoive, aloittamiseen liittyvät tiedot. Tarkemmat tiedot ilmenevät työnhaku­il­moi­tuk­sesta.
   • rekisteröidyn työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle an­ta­mat soveltuvuuden kannalta tärkeät tiedot ja muut tiedot itses­tään, taustastaan ym., kuten valokuvat, opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, ammatti, työhistoriaa koskevat tiedot (kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu), kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista ominaisuuksista, erilaiset todistuk­set ja arvioinnit sekä viittaukset Internetistä löytyviin portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä referenssit.
   • rekisteröidyn rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot, kuten tie­dot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin keskeytymi­sestä.
   • mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity itse on vapaaehtoisesti antanut rekisterinpitäjän työnhakuprosessin yhteydessä tai muutoin nimen­omaisesti julkaissut ammatillisessa tarkoituksessa, kuten LinkedIn-profiili.
 6. Mistä saamme tietoja?
  • Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen työnhakija. Muita tietolähteitä käytämme laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tar­vit­taessa myös rekrytointikonsultteja tietolähteenä.Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen am­ma­til­li­sessa tarkoituksessa julkaisemastaan profiilista siinä laajuudessa kuin tietojen ke­rää­minen on tarpeellista ja liittyy työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka.
 7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
  • Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja saatetaan luovuttaa työn­ha­kijan antaman suostumuksen perusteella yhtiöryhmän yrityksille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.Luovutamme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoit­ta­mal­la tavalla tahoille, joilla on lakiin, ja/tai sopimukseen perustuva oikeus saada re­kis­teristä tietoja. Voimme luovuttaa tietoja myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti.

   Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita seuraavien palveluiden osalta:

   • HR- ja rekrytointipalvelut
   • Lakipalvelut
   • IT-järjestelmätoimittajat

   Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
  • Henkilötietoja sisältävien tietokantojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työn­te­ki­jäm­me, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Rekisteri on suo­jattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään tie­tokantoihin, jotka ovat suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muil­la teknisillä keinoilla. Rekisteri säilytetään teknisen ylläpitäjän suojatuilla pal­ve­limilla, ja sähköinen yhteys on SSL-suojattu. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vai­ti­olovelvollisia saamistaan tiedoista. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja voidaan käyttää kuuden (6) kuukauden ajan työn­hakuun. Tiedot tuhotaan kahden (2) vuoden kuluessa. Mikäli työnhakijasta tu­lee työntekijämme, säilytämme hänen työnhakijana antamiaan ja työnhakuun liit­ty­viä tietoja osana hänen henkilöstöprofiiliaan.
 9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tie­dot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Asiaa kos­kevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mai­ni­tulle yhteyshenkilölle.Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastus­taa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen kä­sit­te­lystä valvontaviranomaiselle.

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla

MADE WITH BRIGHT ATTITUDE.

Ota meihin yhteyttä

040 569 3333

Briiffi Oy, Aurakatu 18, PL 52, 20101 Turku

Rekisteriseloste

Seuraa meitä:
Youtube   Facebook   Instagram